Algemene voorwaarden HORTIDAM

1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle prestaties die door HORTIDAM worden uitgevoerd, tenzij er uitdrukkelijk van wordt afgeweken in een specifieke en schriftelijke overeenkomst. De Opdrachtgever aanvaardt deze voorwaarden zonder enig voorbehoud, met uitsluiting van zijn eigen algemene voorwaarden.

2. De opdracht is een inspanningsverbintenis die door HORTIDAM naar best vermogen zal worden uitgevoerd. De prijzen van HORTIDAM zijn zonder B.T.W.

3. Informatieplicht, vereiste plannen en vergunningen.
De Opdrachtgever is ertoe gehouden zelfs ongevraagd, voorafgaandelijk aan de uitvoering van de prestaties alle inlichtingen te verschaffen die nuttig en nodig kunnen zijn voor de goede uitvoering van de opdracht door HORTIDAM. Ook het bekomen van de vergunningen en toelatingen zijn ten laste van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever is steeds aansprakelijk voor verkeerde inlichtingen.

4. Alle facturen zijn contant betaalbaar op factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Eventuele betalingskosten zullen steeds ten laste vallen van de Opdrachtgever, zodat het factuurbedrag steeds netto op rekening van HORTIDAM komt. In geval van niet betaling binnen de hierboven vermelde termijn zal op het verschuldigd bedrag een intrest betaald worden van 1% per maand vertraging zonder dat enige aanmaning vereist is. Daarenboven zal het bedrag van de factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling, verhoogd worden met een som van 12% van het factuurbedrag, met minimum van 150 euro ten titel van schadevergoeding en bijkomende kosten, dit buiten de eventuele gerechtskosten. Alle eventuele gerechtskosten zijn eveneens ten laste van de Opdrachtgever. Onverminderd het hiervoor bepaalde heeft HORTIDAM het recht de uitvoering van haar prestaties te schorsen zo één van haar staten of facturen niet tijdig werd betaald en dit tot volledige aanzuivering van de openstaande bedragen.

Geleverde materialen blijven eigendom van HORTIDAM zolang het volledig verschuldigd bedrag niet vereffend is. Bij niet-betaling heeft HORTIDAM het recht de materialen terug te nemen op kosten van de Opdrachtgever.

5. Eventuele termijnen in de uitvoering van de opdracht gelden slechts ten indicatieve titel. Deze kunnen steeds wijzigen. Een eventuele vertraging in de uitvoering zal in geen geval aanleiding geven tot het betalen van een schadevergoeding door HORTIDAM.

6. Levering
Behoudens uitdrukkelijke vermelding in de bijzondere schriftelijke voorwaarden zijn de leveringstermijnen niet bindend; zij worden slechts ter inlichting vermeld. Indien de voorziene leveringen op het ogenblik van de uitvoering ervan niet meer leverbaar zijn (zoals bepaalde materialen, plantsoorten en/of -maten) zal HORTIDAM deze naar best vermogen vervangen door andere, daarbij rekening houdend met de prijs en het uitzicht van de oorspronkelijk voorziene prestaties.

7. HORTIDAM kan elke overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien de Opdrachtgever, acht (8) kalenderdagen na de verzending van een aangetekende ingebrekestelling, aan een of meer van zijn verplichtingen jegens HORTIDAM niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.

HORTIDAM heeft bovendien het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, zijn betalingen heeft gestaakt, uitstel van betaling heeft aangevraagd of verkregen van één of meer van zijn schuldeisers, of het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De Opdrachtgever heeft alsdan geen recht op schadevergoeding.

8. Klachten en aansprakelijkheid
Elke factuur zal als aanvaard worden beschouwd bij ontstentenis van schriftelijke aangetekende en precieze klacht binnen de 48 uur na ontvangst ervan; anders is de klacht niet geldig en niet aanvaardbaar.

Vanaf betaling van de (deel-)factuur, dan wel vanaf de voorlopige oplevering kan HORTIDAM niet meer verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele zichtbare gebreken.

HORTIDAM kan, behoudens in het geval van opzet of grove fout, niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade van om het even welke aard welke geheel of gedeeltelijk het gevolg zou zijn van een aan HORTIDAM of een van haar aangestelden toe te schrijven fout of nalatigheid in de uitvoering van de verstrekte diensten.

De aansprakelijkheid van HORTIDAM is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat door HORTIDAM werd aangerekend voor het deel van de prestaties waarop de beweerde aansprakelijkheid betrekking heeft.

9. Eerbiediging van intellectuele eigendom
Behoudens uitdrukkelijke andersluidende overeenkomst blijft alle software, ieder concept, creatie, voorontwerp en ontwerp, tekening, plan, lay-out, illustratie, tekst, bestekken, meetstaten, prijsopgave, slogan of logo door HORTIDAM gecreëerd eigendom van HORTIDAM. De Opdrachtgever krijgt hierop -na integrale betaling- slechts de gebruiksrechten in de mate zoals voorzien in de overeenkomst met HORTIDAM. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HORTIDAM mag de Opdrachtgever er geen ander gebruik van maken noch er enige bekendheid aan geven.

Een schade-eis zal onmiddellijk worden ingediend bij schending door de Opdrachtgever van:

  • het reproductie- of verspreidingsrecht (ondermeer door reproductie of exploitatie zonder toestemming van de intellectuele eigendom van HORTIDAM; of
  • het recht op vaderschap (ondermeer door het overnemen van een concept, creatie of werk zonder melding te maken van de rechtmatige auteur); of
  • het recht op eerbiediging van het werk (ondermeer door het vervormen, verminken en/of wijzigen van een concept, creatie of werk alsmede de bestekken,meetstaten en prijsopgave zonder toestemming van de rechtmatige auteur)

Schending door of mits medewerking van de Opdrachtgever van de intellectuele eigendomsrechten van HORTIDAM zal aanleiding geven tot betaling door de Opdrachtgever van een forfaitaire schadevergoeding van 25% op de waarde van de overeenkomst , met een minimum van 5.000 euro, onverminderd het recht van HORTIDAM tot invordering van de werkelijk geleden schade indien deze hoger is dan de forfaitaire vergoeding.

De Opdrachtgever geeft uitdrukkelijk de toestemming aan HORTIDAM zowel tijdens als na de uitvoering van de prestaties foto’s te nemen en te gebruiken zowel voor privé doeleinden als voor commerciële doeleinden.

10. Onderhavige overeenkomst is onderworpen aan de Belgische wetgeving. Alle geschillen die uit deze overeenkomst of haar uitvoering mochten ontstaan vallen ter beslechting uitsluitend onder de bevoegdheid van het Vredegerecht van het kanton Schilde of de bevoegde rechtbanken van het arrondissement Antwerpen.

error: De inhoud is beschermd !!